Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Οι σκοποί και η λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εργαζομένων, οι οποίοι συγκροτούν συλλογικότητες και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις, βασισμένες στην συμμετοχικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους.

β) Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας

γ) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου και της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης

δ) Της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσου διάδοσης των ιδεών και υλοποίησης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων,

ε) Την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

στ) Την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα

ζ) Την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του Συνεταιρισμού.

η) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.