Κοινωνική Οικονομία

Η Κοινωνική Οικονομία σύμφωνα με τον Νόμο 4019/ΦΕΚ 216/Α/30.9.2011 περί «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» :

«είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων».

Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).