Πολιτισμός.

1.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΚΑΔΗΜΙΑ σχηματίστηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 2014 αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων μέσα από τον πολιτισμό και την παιδεία.

Κατάρτιση.

2.

Το κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΑΚΑΔΗΜΙΑ σχηματίστηκε με στόχο το όφελος όλων των κοινωνικών κατηγοριών που επιδιώκουν συνεχιζόμενη κατάρτιση ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας.

Μάθηση.

3.

Το Φροντιστήριο αποτελεί  παράλληλα με το Λύκειο μια ιδιαίτερη παιδαγωγική μονάδα, η οποία πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες  γνώσεις και κυρίως τη δυνατότητα να καλλιεργείται η κριτική ικανότητα των μαθητών.