Τρόποι Διδασκαλίας

Τα Προγράμματα προσφέρονται δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως [e-learning]. Διδάσκουν αναγνωρισμένοι επιστήμονες με εξειδίκευση και ερευνητική παρουσία πάνω στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Απευθύνονται σε:

 • πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ,
 • αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες, με σύγχρονες διαδραστικές μεθόδους, ατομικές και ομαδικές ενεργητικές μαθησιακές δραστηριότητες που βασίζονται στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας, αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης διασφαλίζεται από:

 • την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των διδασκόντων/ουσών,
 • την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού υλικού
 • τη συνεχή υποστήριξη των επιμορφούμενων σ' όλα τα στάδια συμμετοχής τους.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα δια βίου μάθησης, αποκτούν «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το Κέντρο δια βίου Μάθησης 1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης».
 

Η μαθησιακή διαδικασία στα δια ζώσης προγράμματα βασίζεται:

 • στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • την συμβουλευτική επικοινωνία,
 • την ομαδικοσυνεργατικότητα,
 • την εξατομικευμένη παρέμβαση
 • την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Στην ανοικτή και εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) ακολουθείται

 • η ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού
 • η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλιστεί η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση.

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις σύγχρονες μαθησιακές αντιλήψεις με κύριο σκοπό την αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων σε κάθε πρόγραμμα εκ μέρους των επιμορφούμενων. Συμπεριλαμβάνει:

 • την συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα
 • την εκπόνηση εργασιών
 • την αυτοαξιολόγηση.