Συμμετοχή στα Προγράμματα

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης μπορούν να φοιτήσουν ενήλικες [πτυχιούχοι και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] που ενδιαφέρονται για τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται δίχως περιορισμό φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση.

Η εγγραφή στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του ΚΔΒΜ1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους Όρους Συμμετοχής, που ακολουθούν. [Το ΚΔΒΜ1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους Συμμετοχής].

  • Η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και συμφωνία με τον Οδηγού Σπουδών για κάθε πρόγραμμα και συμφωνία για το οριζόμενο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα παρακολουθήσεων.
  • Το ΚΔΒΜ1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων και ενημερώνει εγκαίρως τους/τις εγγεγραμμένους/ες.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρέχεται από το ΚΔΒΜ1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια.
  • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται στο ακέραιο ποσό τους.
  • Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο πριν την έναρξη του Προγράμματος και με γραπτή δήλωση στη γραμματεία ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα που είχε επιλέξει.

Η συμμετοχή στα προσφερόμενα προγράμματα είναι δυνατή μετά από:

  • την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής
  • την προκαταβολή των διδάκτρων
  • την επίσημη ημερομηνία έναρξης

Οι αιτήσεις για εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα δια βίου μάθησης θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά.