Τρόποι Διδασκαλίας

Τα τμήματα είναι αποκλειστικά ολιγομελή.

  • Επιδιώκεται η πλήρης ένταξη κάθε μαθητή στην μαθησιακή ομάδα ώστε να αποδίδει το μέγιστο των ικανοτήτων του μέσα σε κλίμα ομαδικής συνεργασίας.
  • Ενθαρρύνεται η εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία
  • Η μάθηση γίνεται μέσα από τη συνεργασία και τη συλλογική σκέψη και δράση
  • Καλλιεργούνται οι αξίες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται σύγχρονοι διαδραστικοί τρόποι διδασκαλίας και αξοποιούνται τόσο παραδοσιακά διδακτικά μέσα όσο και οι δυνατότητες που παρέχει η νέα τεχνολογία.