Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι έντυπο και σε ψηφιακή μορφή. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση με βάση την εξέλιξη του προγράμματος.

Η μελέτη και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, η εμβάθυνση και εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Ενθαρρύνεται

  • η αυτονομία στην επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού
  • η εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών
  • η ανάληψη πρωτοβουλιών
  • οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες
  • η οργάνωση ομάδων εργασίας / μελέτης
  • η διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων και επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο.