Σκοπός

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση και τον πολιτισμό ΑΚΑΔΗΜΙΑ
(Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού)  

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μαγνησίας ΑΚΑΔΗΜΙΑ έχει σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της. Αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στον πολιτισμό και στην προώθηση της απασχόλησης .