Αξιολόγηση μαθησιακής πορείας

Μέσα από την καθημερινή συμμετοχή και γραπτά κριτήρια αξιολόγησης σε τακτικά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων διαπιστώνεται η κατανόηση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Παράλληλα, οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από την αυτοαξιολόγηση μπορούν να εντοπίσουν την πρόοδο στην μαθησιακή τους πορεία.