Πιστοποίηση Παρακολούθησης

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μετά την πλήρη παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης».

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αναγνωρίζεται ως επιπλέον προσόν από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενισχύει και επιβεβαιώνει τη γνωστική επάρκεια και επαγγελματική εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα.